Velkommen til det socialpædagogiske tilbud Fonden Bakkegården

Fondens historie
Fondens socialpædagogiske arbejde startede tilbage i 1997, med åbningen af vores første afdeling, Bakkegården.

Siden 1997 har vi bestræbt os på at holde vores tilbud i en naturlig udvikling, så vi er i stand til at imødekomme de forskellige krav, som vores samarbejdspartnere efterspørger.
Derfor består Fonden Bakkegården idag af følgende tilbud:

4 opholdssteder
·    Bakkegården
·    Fåruplund
·    Oasen
·    Basen

Intern skole - Bangholmskolen
Erhvervsskole

Udslusning & efterværn
Vi har separate udslusningsafdelinger på Bakkegården, Fåruplund, Oasen og Basen.
Derudover har vi mulighed for at etablere individuelle udslusnings- og efterværnstilbud fra alle vores afdelinger efter behov og ønske.

Botilbud jf. SL § 107 / 85
Fonden er godkendt til et fleksibelt antal voksne i midlertidig botilbud jf. SL § 107.
I forlængelse heraf, kan vi tilbyde støtte til voksne i egen bolig jf. SL § 85.

Afgiftning jf. SL § 101
Vi er godkendt til at modtage unge i afgiftning jvf. Servicelovens § 101, stk. 3. Det vil typisk være et 3 mdrs. forløb hvor den første måned er afgiftning og de to efterfølgende måneder er stabilisering. Tilbuddet kan evt. kombineres med en udredning.

Alternativ afsoning jf. Straffuldbyrdelseslovens § 78
I samarbejde med Kriminalforsorgen kan vi modtage unge og voksne, der, som et alternativ til afsoning i fængsel eller arresthus, skal anbringes på institution i hele, eller dele af straffetiden.
Visitation til vores tilbud foregår i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen.
Godkendelsen af fonden, som egnet afsoningssted, varetages af Kriminalforsorgen i hvert enkelt tilfælde – ift. rammer, vilkår, bemanding og evt. særlige omstændigheder.
Pris efter individuel vurdering.

Aflastning
Vores afdelinger er desuden godkendte til at modtage unge i aflastning. Enten akut eller i længere forløb, f.eks. hver anden weekend og i en del af ferierne.

Akutanbringelse
Vi kan endvidere modtage unge akut med henblik på efterfølgende indskrivning på én af vores afdelinger.

Hele fonden er på nuværende tidspunkt klar til at huse og undervise 29 unge, både piger og drenge, og vi har ekspertisen og rammerne til at støtte dem fra deres 10. til 23. år (med mulighed for forlængelse efter § 107). Udover de unge som er indskrevet på de fire opholdssteder, har vi løbende et varieret antal unge i udslusning og efterværn.
Unge i den skolepligtige alder indskrives på vores skoler, hvor de modtager undervisning med henblik på Folkeskolens Afgangsprøver.
De unge som ikke længere er skolepligtige, kan indskrives på vores erhvervsskole.

Frem til og med 2008 var afdelingerne opdelt i tre selvstændige fonde, og skolerne var privatejede. Pr. 1. januar 2009 blev afdelingerne og skolerne samlet under Fonden Bakkegården.

De fire opholdssteder drives jf. servicelovens § 142.

Anbringelse sker i overensstemmelse med servicelovens § 52, § 58, § 76 eller § 107. Ungdomssanktioner jf. straffelovens § 74 a, alternativ afsoning jf. Straffuldbyrdelseslovens § 78 og tilbud om afgiftning jf. servicelovens § 101 stk. 3.

Bangholmkolen har overenskomst med; Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Aarhus Kommune.